<<prev tour - next tour>>
Set Lists - 1988 Fall Tour with Ten Men Workin'